Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Ikast-Brande eSport.

1.2 Foreningen har hjemsted i Ikast-Brande Kommune.

 

§ 2. Formål

2.1 Foreningens formål er at skabe, udbrede og fremme interessen for e-sport ved at skabe rammer for et fællesskab, såvel e-sportsligt som kulturelt.
Dette sker ved at samle alle medlemmer under de bedst mulige forhold til udøvelse af e-sport.

2.2 Dette kan opnås ved:

– at skabe gode fysiske rammer og fremme koordinationen af arrangementer med andre e-sports initiativer lokalt og nationalt.
– at synliggøre foreningen og arbejdet i lokalsamfundet for en formel integration og styrkelse af forståelsen for e-sport.
– at udvikle gode og engagerede trænere og ledere med henblik på at styrke e-sportens integration og gennemslagskraft.
– at sikre massiv lokalopbakning ved at øge kontakten og vekselvirkningen mellem e-sportdiscipliner, lokale medier og nationale organisationer.
– at glæde og lyst præger alle foreningens aktiviteter og foreningens samt e-sportens udvikling.

2.3 Dette kan ske gennem afholdelse af arrangementer, møder, konferencer, streaming, offentlig repræsentation og lignende.

 

§ 3. Medlemskab

3.1 Man er først medlem, når foreningen har godkendt betaling for medlemskabet.

3.2 Bestyrelsen kan til enhver tid afvise anmodninger om optagelse i foreningen og ligeledes ekskludere medlemmer der modvirker eller skader foreningens formål, interesser og omdømme. Medlemmer kan ligeledes ekskluderes, hvis de ikke overholder foreningens skrevne regler.

3.3 Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent senest 14 dage efter, at der er rykket for det.

3.4 Udmeldelse skal ske skriftligt til et medlem af bestyrelsen.

3.5 Der tilbagebetales ikke kontingent, hvis medlemskabet ophører før tid.

3.6 For at spille på Ikast-Brande eSports officielle e-sportshold skal spilleren være medlem af foreningen. Dog kan der i yderste nødstilfælde tages en erstatning ind, som ikke er medlem. Dette skal godkendes af et bestyrelsesmedlem.

3.7 Det er medlemmernes egen pligt at holde sig opdateret via hjemmesiden.

 

§ 4. Kontingent

4.1 Foreningens kontingent fastsættes første gang på den stiftende generalforsamling, herefter fastsættes den af bestyrelsen, alt efter økonomisk behov – dog med 1 måneds varsel.

 

§ 5. Medlemsforhold

5.1 Foreningens medlemmer hæfter IKKE personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.

5.2 Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen.

5.3 Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

§ 6. Foreningens drift

6.1 Foreningens daglige drift varetages af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 1 sekretær, 3 menigt bestyrelsesmedlem. Disse 7 personer udgør bestyrelsen. Derudover skal der være 2 suppleanter. Bestyrelsen fordeler opgaver og ansvar mellem sig.

6.2 Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Suppleanter vælges for 1 år.

6.3 Hvis der sker frafald i bestyrelsen træder suppleanten ind i bestyrelsen. Dog bliver formandsposten overtaget af næstformanden, hvis formanden frafalder før tid. Hvis kassereren frafalder før tid, beslutter den nye bestyrelse, hvilket bestyrelsesmedlem der skal overtage kassererposten.

6.4 På generalforsamlingen vælges 1 revisor samt 1 revisorsuppleant. De er på valg hvert år. Revisoren kan ikke være et bestyrelsesmedlem.

6.5 For at blive valgt til bestyrelsen, suppleant, revisor eller revisorsuppleant skal medlemmet være fyldt 18 år.

6.6 Et flertal på 4/5 bestyrelsesmedlemmer kan indstille et mistillidsvotum til et givent bestyrelsesmedlem. Sker dette skal bestyrelsesmedlemmet fratræde sin post.

6.7 Man skal være bosat fast i Danmark for at blive valgt til bestyrelsen.

 

§ 7. Generalforsamlingen

7.1 Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

7.2 Den ordinære generalforsamling holdes en gang om året inden 7. måned.

7.3 Generalforsamlingen skal annonceres via foreningens hjemmeside med mindst 21 dages varsel. Dagsordenen skal offentliggøres på hjemmesiden senest 10 dage før generalforsamlingen.

7.4 Generalforsamlingen træffer beslutninger ved stemmeflertal og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

7.5 Forslag til dagsordenens pkt. 7-10, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

7.6 Det er muligt at stemme ved fysisk fremmøde eller ved brevafstemning. Medlemmer, der er fyldt 16 år, og som har været medlem af foreningen i mere end 21 dage har stemmeret. Medlemmer under 16 års stemmeret tilfalder dennes værge.

7.7 Brevafstemning kan kun foregå fra medlemmets hos foreningen registrede e-mail.

7.8 Brevstemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen afholdes.

7.9 Ingen kan vælges mod sin vilje.

7.10 På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal. Hvis minimum et medlem ønsker det, skal afstemningen foregå anonymt.

7.10.1 Ved stemmelighed vedrørende vedtægtsændringer, skal der foretages en ny afstemning omkring, om ændringen skal forkastes eller tages op til en ekstraordinær generalforsamling.

7.10.2 Ved stemmelighed til valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant, revisor og revisorsuppleant vil der blive trukket lod. Dirigenten foretager lodtrækningen medmindre denne stiller op til en af posterne. Er dette tilfældet udpeger forsamlingen en ansvarlig for lodtrækningen.

7.10.3 Ved stemmelighed ved alle andre anliggender ligger afgørelsen hos formanden.

7.11 Navneændring af foreningen skal yderligere godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

7.12 Vedtægtsændringer skal ske på en generalforsamling.

7.13 Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
 6. Fremlæggelse og godkendelse af budget og fremtidsplaner.
 7. Indkomende forslag
 8. Godkendelse af vedtægtsændringer
 9. Valg af bestyrelse og suppleanter
  1. 7 bestyrelsesmedlemmer
  2. 2 suppleanter
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

 

7.14 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Denne må ikke være medlem af bestyrelsen.

 

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling

8.1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden eller flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 50 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

8.2 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget og skal varsles på samme vilkår som den ordinære generalforsamling.

 

§ 9. Forretningsorden

9.1 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 10. Tegning og hæftelse

10.1 Foreningen tegnes udadtil af formanden og kassereren.

10.2 Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

10.3 Personer, der forvolder skade eller udøver hærværk imod andres ejendele og/eller ejendom, står selv til ansvar herfor. Foreningen kan ikke holdes ansvarlig for dette. Medlemmerne har ansvaret for deres egne ejendele.

§ 11. Bestyrelsens beslutningsdygtighed

11.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer stemmer for. Ved økonomiske beslutninger udover den daglige drift samt ved budgetgodkendelse, skal 4/5 af bestyrelsen stemme for. Ved økonomiske dispositioner over totusind kroner (2000) kr. kræves skriftlig godkendelse af formand og kasserer i bestyrelsen.

11.2 Alle bestyrelsesmedlemmer har en stemme.

11.3 Salg eller pantsætning af fast ejendom på en værdi over femhundrede kroner (500) kr. skal godkendes af 4/5 af bestyrelsen.

11.4 Låneoptagelse på mere end en (1) kr. skal godkendes af generalforsamlingen.

 

§ 12. Regnskabsår

12.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

12.2 Kassereren er ansvarlig for foreningens regnskab.

12.3 Revision foretages mindst 1 gang årligt i januar måned.

12.4 Regnskabet fremlægges i revideret stand på næstkommende ordinære generalforsamling.

 

§ 13. Opløsning

13.1 Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede aktive medlemmer i 2 på hinanden følgende særligt indkaldte ekstraordinære generalforsamlinger, stemmer herfor.

13.2 Foreningens formue tilfalder idræts- og ungdomsarbejdet i Ikast-Brande Kommune.

13.3 Fordelingen af evt. midler foretages af Ikast-Brande Kommune.

 

§ 14. Medier

14.1 Foreningen har ret til at modificere og publicere fotografier og video fra foreningsaktiviteter og bruge disse i forbindelse med promovering af foreningen.

14.1.1 Ved særlige lejligheder kan man ved speciel skriftlig forhåndsaftale med foreningens bestyrelse være undtaget vedtægt §14.1.